تمرین یک خاننده‌ی نامشهور

0:00
1:36
Embed Code
options

almost 3 years ago
3 comments
yeloww

خاهش دارم. صندلی ردیف اول وسط خوبه؟

yeloww almost 3 years ago

khormalooo

٬بلیط من یادت نره کم بو نده زیاد بو بده٬ بوتو دوس دارم

khormalooo almost 3 years ago

yeloww

ضبط با کامپیوتر خونگی

yeloww almost 3 years ago