تمرین یک خاننده‌ی نامشهور

C
almost 4 years ago
3 comments

yeloww
خاهش دارم. صندلی ردیف اول وسط خوبه؟
yeloww almost 4 years ago
khormalooo
٬بلیط من یادت نره کم بو نده زیاد بو بده٬ بوتو دوس دارم
khormalooo almost 4 years ago
yeloww
ضبط با کامپیوتر خونگی
yeloww almost 4 years ago