تمرین یک خاننده‌ی نامشهور

0:00
1:36
Embed Code
options

about 3 years ago
3 comments

yeloww
خاهش دارم. صندلی ردیف اول وسط خوبه؟
yeloww about 3 years ago
khormalooo
٬بلیط من یادت نره کم بو نده زیاد بو بده٬ بوتو دوس دارم
khormalooo about 3 years ago
yeloww
ضبط با کامپیوتر خونگی
yeloww about 3 years ago