تمرین یک خاننده‌ی نامشهور

C
almost 4 years ago
3 comments

yeloww

yeloww - almost 4 years ago

خاهش دارم. صندلی ردیف اول وسط خوبه؟

khormalooo

khormalooo - almost 4 years ago

٬بلیط من یادت نره کم بو نده زیاد بو بده٬ بوتو دوس دارم

yeloww

yeloww - almost 4 years ago

ضبط با کامپیوتر خونگی