47 2a Korintanoj 07.01-04

May 15, 2013, 12:25 AM

Esperanto, Biblio, 2a Korintanoj, Bible, 2 Corinthians