47 2a Korintanoj 11.16-33

May 15, 2013, 12:36 AM

Esperanto, Biblio, 2a Korintanoj, Bible, 2 Corinthians