47 2a Korintanoj 12.11-13

May 15, 2013, 12:39 AM

Esperanto, Biblio, 2a Korintanoj, Bible, 2 Corinthians