47 2a Korintanoj 09.01-05

May 15, 2013, 12:49 AM

Esperanto, Biblio, 2a Korintanoj, Bible, 2 Corinthians