เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี Funky English-ตอนที่ 3 (ชุดเต็ม) - clothes

Aug 03, 2014, 07:58 AM

เรียนภาษาอังกฤษชุด Funky English กับบีบีซี - Clothes กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to try on, to dress up, to dress down to, put onและ to take off