เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซี Funky English-Health (สุขภาพ) ตอนที่ 3/3

Aug 04, 2014, 07:41 AM

ตอนนี้มาฤดูวลีที่เหลือคือ to get over something และทำแบบฝึกหัดกับวลีทั้งหมด to go down with, to fight off, to bring down และ to cool down