เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีชุด Funky English Holiday 2 - 3/3

Aug 21, 2014, 01:09 PM

#Funky English - Holiday 2 ตอนที่ 3/3 ตอนนี้เป็นการทบทวนกริยาวลีทั้งหมดคือ to check in, to check out, to touch down, to see someone off, to look around และ to come back