เรียนภาษาอังกฤษกับบีบีซีชุด Funky English - Holiday 1

Sep 05, 2014, 04:20 PM

#Funky English - Holiday 1 กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to get away, to take off, to set off, to stop off และ to get back