เรียนภาษาอังกฤษกับ Funky English ตอน Holiday 2

Sep 12, 2014, 03:44 PM

#Funky English - Holiday 2 กริยาวลีสำหรับตอนนี้คือ to see someone off, to touch down, to check in, to check out, to look around และ to come back