බීබීසී සංදේශය 2015 සැප්තැම්බර් 15

Sep 15, 2015, 04:46 PM

කොටදෙණියාව නිවසකින් පැහැර ගත්තා යයි සැක කැරෙන පස් හැවිරිදි සේයා දැරිය සාහසික ලෙස මරා දැමීමේ සිදුවීම සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ ඉන්දියානු ගමන