බීබීසී සංදේශය, 2015 සැප්තැම්බර් 16

Sep 16, 2015, 07:20 PM

යුද සමයේ සිදු වූ අපරාධ අහම්බයක් නොවේ - එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාව කියයි ... විදේශීය විනිසුරුවන් අවශ්‍ය නෑ - ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිචාරය ... අපි ඉල්ලා සිටියේ මෙයයි - දෙමළ ජාතික සන්ධානය ... එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාව ගැන උතුරේත්, දකුණේත් ජනතා ප්‍රතිචාරය ... එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඉදිරි පියවර සහ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයකට අපි විරුද්ධයි - වාසුදේව නානායක්කාර සවන් දෙන්න බදාදා සංදේශයට