බීබීසී සංදේශය 2015 සැප්තැම්බර් 17

Sep 17, 2015, 05:12 PM

මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද? කේපී සහ නීතිපතිවරයා... නිදන් හෑරූ පොලිස් නිලදරුවෝ... සවන් දෙන්න. -තිසර රතුවිතාන.