බීබීසී සංදේශය, 2015 නොවැම්බර් 22

Nov 22, 2015, 06:00 PM

ඇමෙරිකානු නියෝජිතවරියට උතුරේ මහ ඇමතිගෙන් දුක් ගැනවිල්ලක්, සාක්ෂි නොමැතිව දෙමළ සංවිධාන තහනම් කිරීම වැරදියි - ගෝලීය දෙමළ සංසදය, ඉදිරි දශක කිහිපය ඇතුලත වකුගඩු රෝගය රට පුරා පැතිරේවි - විශේෂඥ මතය, අය වැයෙන් කබලෙන් ලිපට වැටුණු පාසල් ප්‍රවාහන කර්මාන්තය, සහ වසරේ දිරිය කාන්තාවෝ විශේෂාංගයේ පළමු අංකයෙන් - මෝටර් කාර්මික රැකියාවේ යෙදෙන සමන්ති රත්නායක ඉන්ද්‍රා, පවිත්‍රා සහ සුනෙත් සමඟ මම සරෝජ් පතිරණ ... සවන්දෙන්න බීබීසී සංදේශය ට ...