2015 වසරේ අවසාන සංදේශය. එච් අයි වී වැළඳුණු ගැබිණි මව්වරු 20ක් ලංකාවේ

Jan 01, 2016, 12:25 PM

අගමැතිට ජනතා විප්ලවයක්, වීරවංශට ආප්ප විප්ලවයක්/ එච් අයි වී වැළඳුණු ගැබිණි මව්වරු 20ක් ලංකාවේ: සවන්දෙන්න. උපාලි, සුනෙත්, ඉන්ද්‍රා සමඟ, මම තිසර රතුවිතාන.