බීබීසී සංදේශය

Jan 01, 2016, 05:35 PM

listen; ඩුබායි හෝටලයේ ගින්න,වීරපඩියාන කිතුනු-බුදුනු සමගිය, ශ්‍රී ලංකාවේ යතුරුපැදිකරුවන්ගේ ඉරණම, උතුරේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය, සහ විදේශ ආයෝජකයන් රැගෙන එන පරිසර දූෂණය ගැනත් අද සංදේශයෙන් සවන් දෙන්න.