1. “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл(public–private partnership)”-ийг хэрхэн ямар арга замаар хэрэгжүүлэх вэ?

Feb 25, 2016, 08:12 AM

“Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл(public–private partnership)”-ийг Монгол улсад хэрхэн, ямар арга замаар хэрэгжүүлэх нь хамгийн үр дүнтэй вэ? Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл(public–private partnership)-ийн уралдаант шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлсэн хуулийн этгээдийн нэгдлийг үнэлэхдээ ямар зарчмыг баримтлах вэ? 3. Төр, хувийн хэвшлийн (public–private partnership)-ийн төслийн эрсдэлийг оролцогч талуудад хувиарлах зарчмуудыг дурьдан тайлбарлана уу?Монгол улсын “Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын санал үнэлэх журам”-д зааснаар төсөлд оролцох санал гаргагчийн саналыг үнэлэх ерөнхий шаардлагыг ямар мэдээлэл, нотлох баримтад үндэслэн тогтоох вэ?