PEDRO DUCUSIN BALCITA PARA SANGGUNIANG BAYAN MEMBER

Mar 31, 2016, 02:16 AM

P- panagserbi E- espesyal D- umanon kadakayo nga adda-an R-ragsak ket O- on a kanayon D.- ditay liplipatan Pedro D. Balcita # 5 diay balota! B- boses nga A- adda-an L-linteg ken C- cari ket I- innak T- takderan ken A- aksyonan