'ආධාර තවම ලැබුනේ නෑ' - කුලියාපිටිය දරුවාගේ මව

Apr 25, 2016, 09:51 AM

*** දරුවා ඉතා සතුටින් ඉගෙන ගන්නවා, හැමදෙනාම පුතාට ආදරෙයි *** ගමේ හැම දෙනාම දැන් කතා කරනවා *** අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වූ ආධාර තවම ලැබුනේ නෑ *** උදවු කරන්නේ රන්ජන් රාමනායක ඇමතිතුමා විතරයි *** විදේශවලින් දුන් බව කියන ආධාර කිසිවක් ලැබුනේ නෑ. 'ඒක බොරුවක්' කුලියාපිටිය දරුවාගේ මව සමඟ බීබීසී සංදේශයේ සරෝජ් පතිරණ පැවැත්වූ සාකච්ඡාව