2016 අප්‍රේල් 25 සංදේශය: යහපාලනය සහ පැහැර ගැනීම්.

Apr 25, 2016, 05:09 PM

යහ පාලනය: පරණ ඇඳුම් යළි අඳින්න සුදානම් වෙනවාදැයි සැක හිතෙනවා. සවන්දෙන්න. ඉන්ද්‍රා, සුනෙත්, සෙනෙහෙ සහ සරෝජ් සමඟ මම තිසර රතුවිතාන.