'වරද උප කුලපති ඇතුළු බලධාරීන්ගේ'

May 24, 2016, 05:23 PM

උප කුලපති ඇතුළු බලධාරීන්ට රාජ්‍ය ඇමතිවරයාගෙන් චෝදනාවක්. මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු රාජ්‍ය ඇමතිවරයා සමඟ තිසර රතුවිතාන කළ සංවාදය.