'උපදේශකවරුන් 56ක්, සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරුන් 94ක්?' 'එජාප ආධාරකරුවන්ට රැකියා හිඟයි'

Jun 02, 2016, 06:55 PM

'උපදේශකවරුන් 56ක්, සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරුන් 94ක්?' කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා සහ ජවිපෙ නායකයා බීබීසීයේ තිසර රතුවිතාන සමඟ කළ සංවාදය.