මැති ඇමතිවරුන්ගේ වත්කම් සොයා ගන්නේ කෙසේද?

Jun 26, 2016, 12:14 PM

'මහ ජනතාවට පුළුවන් රුපියල් 750ක් වැනි මුදලක් ගෙවල මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ වත්කම් ප්‍රකාශය ලබා ගන්න.' ට්‍රාන්ස්පෙයරන්සි ජාත්‍යන්තරයේ ශාන් විජේතුංග සමඟ බීබීසීයේ තිසර රතුවිතාන කළ සාකච්ඡාව.