මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ දික්කසාදය

Jun 26, 2016, 05:22 PM

යුරෝපා හවුලේ ‘පළමු ගඩොල’ ගලවා දැමූ බවයි ජෙරමි කොබින් පසුගිය දා කියා සිටියේ. ඔහු නොකියා කියන්නේ ඉදිරියේදී තවත් ‘ගඩොල්’ ගැලවී යාමට ඉඩ ඇති බව නොවේද? -තිසර රතුවිතාන.