2016 ජුනි 27: මට හමුදා ආරක්‍ෂාව ඉල්ලන්නෙ ඇයි? -ගෝඨාභය

Jun 27, 2016, 04:43 PM

වධ හිංසාව සහ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, ලංකාවේ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් කළු සල්ලි කාරයෝ -රේගුව: උපාලි, සරෝජ්, පවිත්‍රා සහ සෙනෙහෙධීර සමඟ මම තිසර රතුවිතාන.