2016 ජූලි 10: ලාංකික තරුණ සිනමාකරුවකුට ජාත්‍යන්තර ඇගයීමක්

Jul 10, 2016, 06:52 PM

LISTEN: සිනමාවට අත ගැසූ ලාංකික සංක්‍රමණිකයා, කට වචනෙට ඉඩම් දීම, ලංකාවේ සුර්ය බලය, විනාශ වන කොරල් පරය: සෙනෙහෙධීර සහ චාල්ස් සමඟ මම තිසර රතුවිතාන.