2016 ජූලි 11: නාමල් මැගසින් බන්ධනාගාරයට

Jul 11, 2016, 04:57 PM

නාමල් මැගසින් බන්ධනාගාරයට, 'කුලියට කහින මාධ්‍යවේදීන්', VAT බද්දට තහංචියක්, 'ලංකාවට දොස්තරවරු 2500ක් මදි': උපාලි සහ චාල්ස් සමඟ මම තිසර රතුවිතාන.