'ටැප් එකකින් එනව වගේ ලේ විසි වුනා' (2016 ජුලි 24)

Jul 24, 2016, 05:15 PM

'ටැප් එකකින් එනව වගේ ලේ විසි වුනා'- කළු ජූලියේ වේදනාබර මතකය සහ සංහිඳියාව; ආණ්ඩුවේ සිටියත් දූෂිතයන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නවා - ජනපති; පාද යාත්‍රාවට සැරසෙන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සහ 'දූෂණවලට වැට බැඳීම දේශපාලන පලිගැනීමක්ද?' ... තිසර, චාල්ස්, ඉන්ද්‍රා, සුනෙත් සහ පවිත්‍රා සමඟ මම සරෝජ් පතිරණ.