මැතිවරණ අධි ප්‍රචාරක වියදම් නතර කරන මෙන් ඉල්ලීමක්

Sep 19, 2016, 04:32 PM

LISTEN ;අකුරට වැඩ කරන ශ්‍රී ලංකා රේගුව , මැතිවරණ ප්‍රචාරක වියදම් පාලනයට පියවර නොගන්නා බවට ආණ්ඩුවට චෝදනාවක් , රාජ්‍ය නිල තොරතුරු ප්‍රකාශනය සඳහා ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ,ඉමිටියාස් බකීර් මාකර් යලිත් මාධ්‍ය අතරට සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති අද (19)බීබීසී සංදේශයේ.