'මම විඳි දුක් අනාගත සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන්ට අත් නොවේවා' __ (2016 සැප් 20)

Sep 20, 2016, 05:30 PM

LISTEN: මම විඳි දුක් අනාගත සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන්ට අත් නොවේවා -සකුණි, සංක්‍රාන්ති ලිංගික කාන්තාවක් බීබීසීයට කතා කරයි: සරෝජ්, සෙනෙහෙ, සුනෙත් සහ ඉන්ද්‍රා සමඟ මම තිසර රතුවිතාන.