මන්ත්‍රී වාහන බලපත්‍රය ජාවාරමක් -ජවිපෙ, මුදල් නැති නිසා විකිණුවා -ගම්මන්පිල

Oct 20, 2016, 06:11 PM

මන්ත්‍රී වාහන බලපත්‍රය විකිණීම පිළිබඳව උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීවරයා සහ ජවිපෙ හිටපු මන්ත්‍රී වසන්ත සමරසිංහ බීබීසීයේ තිසර රතුවිතාන සමඟ කළ සාකච්ඡාව.