ලිංගික හිංසනයට වැට බැඳීමේ 'පුළුල් වැඩපිළිවෙලක්'

Feb 14, 2017, 04:50 PM

**කාන්තාවන්ට එරෙහි ලිංගික හිංසනයට වැට බැඳීමේ 'පුළුල් වැඩපිළිවෙලක්' ** සයිටම් ගැන ඇමති චම්පික රණවක*** පොලිසියට පෙම්වතුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ බලයක් තිබේද? සහල් හිඟයක් 'ඇතිවෙන්න ඉඩ තියන්න එපා' *** 'වෙළඳපොලේ සහල් නෑ' ... සෙනෙහෙධීර, සුනෙත් සහ චාර්ල්ස් සමග මම සරෝජ් පතිරණ