හයිඩ්‍රජන් ලෝහය සොයාගත් ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයා

Feb 26, 2017, 05:05 PM

ලොව පළමු වතාවට හයිඩ්‍රජන් ලෝහය සොයාගැනීම පිළිබඳව හාවර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය රංග ඩයස්, බීබීසී සිංහල සේවයේ සරෝජ් පතිරණ සමග විස්තර කරමින්.