ආබාධිතයන් වෙනුවෙන් කැප වී ජාත්‍යන්තර සම්මාන ලැබූ ක්‍රිස්ටල්

Mar 27, 2017, 04:55 PM

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ වසරේ හොඳම තරුණ පුද්ගලයා ලෙස සම්මාන ලැබූ පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා, ක්‍රිස්ටල් රීඩ්, සම්මානය ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව සංදේශයේ සරෝජ් පතිරණ සමග සංවාදයක. #lka #SriLanka #commonwealth