මහතා, මහත්මිය වෙනුවට අලුත් ආමන්ත්‍රණ: "ශ්‍රී ලංකාව තවම ගල් යුගයේ"

Apr 02, 2017, 04:34 PM

**මහතා, මෙනෙවිය, මහත්මිය වෙනුවට අලුත් ආමන්ත්‍රණ අවශ්‍යද? *මම හරියට සින්ඩරෙල්ලා වගේ - සන්ධ්‍යා *තවත් හෙරොයින් තොගයක් අත්අඩංගුවේ *ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන පක්ෂ කාන්තාවන්ට බයද? ** විවියන් ද සිල්වා බොරලැස්සට සංදේශයේ ප්‍රණාමය ... තිසර සහ පවිත්‍රා සමග මම සරෝජ් පතිරණ ...