වැලිකඩ සිරගෙදර ඝාතන;විධිමත් පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා පෙත්සමක්,

Apr 04, 2017, 04:46 PM

LISTEN; ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති, වැලිකඩ සිරගෙදර ඝාතනය පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා පෙත්සමක්,බලය විමධ්‍යගත කිරීම පිළිබඳව මෙහෙයුම් කාරක සභාව තුල එකඟතාවක් නැහැ-දිනේෂ් ගුණවර්ධන, දේශපාලකයන්ට ,පක්ෂවලට ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ නොදෙන බව පවසන ලංගම සභාපතිවරයා 20X20 තරඟ විමසුම අද(04) බීබීසී සංදේශයේ.