Australia's position on the Assad regime has hardened after chemical attacks, Julie Bishop says

Apr 11, 2017, 10:04 AM

Foreign Minister Julie Bishop says last week's chemical weapons attack has "hardened" Australia's view that Bashar al-Assad cannot be part of the long-term solution in war-torn Syria. (Ngoại trưởng Julie Bishop nêu quan điểm của Úc rằng tổng thống Bashar al-Assad không thể là một phần trong giải pháp dài hạn đối với cuộc chiến ở Syria.  )