වෛද්‍යවරුන්ගේ උත්සාහය ආණ්ඩුව පෙරැළීම ද?

Apr 11, 2017, 04:31 PM

වන්දි ගෙවන්නේ යහපාලනයට පෙර පහර කෑ මාධ්‍යවේදීන්ට පමණද? වෛද්‍යවරුන්ගේ උත්සාහය ආණ්ඩුව පෙරැළීම ද? "හට්ටි මුට්ටි අරගෙන දරුමල්ලොත් එක්ක කෘෂිකර්මෙට එනවා" දුමින්දට අභියෝගයක්: සංගීත්, සරෝජ් සහ පවිත්‍රා සමඟ මම තිසර රතුවිතාන.