කුණු කන්ද පරයා නැගෙන කඳුළු කන්ද

Apr 18, 2017, 04:48 PM

කුණු කන්ද යළිත් නයා යාමේ අවදානමක්! කුණු කන්ද පරයා නැගෙන කඳුළු කන්ද, බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිනිය හදිසි මැතිවරණයකට යන්නේ ඇයි? ජනපති මැදුරේ වාහන් පොතේ පිටු ගැලවිලා: සරෝජ්, පවිත්‍රා සහ සංගීත් කළුබෝවිල සමඟ මම තිසර රතුවිතාන.