Tax & You (74) Small business benchmarks

Apr 20, 2017, 08:44 AM

Tax Office says it has updated benchmarks for a number of different sectors for small businesses.

  (Sở Thuế cho biết đã cập nhật các mức chuẩn cho một số ngành nghề khác nhau dành cho giới tiểu thương.  )