World economy looks hopeful -- but warnings abound

Apr 21, 2017, 07:56 AM

The World Bank Group and the International Monetary Fund have forecast economic growth internationally, thanks in part to rising commodity prices and sturdy financial markets.

 

  (Ngân hàng thế giới và quỹ Tiền tệ quốc tế IMF dự đoán về mức tăng trưởng kinh tế trên bình diện thế giới, nhờ một phần vào giá cả hàng hóa gia tăng và các thị trường tài chính vững mạnh.  )