Refugees, elderly, likely most affected by citizenship changes

Apr 21, 2017, 08:12 AM

Advocates are warning that refugees and elderly migrants in particular will struggle with a more challenging English-language test. (Những nhà hoạt động cảnh báo người tị nạn và di dân cao niên sẽ gặp nhiều khó khăn nhất với bài kiểm tra Anh ngữ khó hơn trong thi quốc tịch.)