Prime Minister Turnbull visits troops ahead of Anzac Day in Afghanistan and Iraq

Apr 25, 2017, 09:08 AM

Prime Minister Malcolm Turnbull has travelled to Iraq and Afghanistan to meet Australian troops ahead of Anzac Day and to assess Australia's contribution to the wars raging in both countries. (Thủ tướng Malcolm Turnbull đã tới Iraq và Afghanistan ủy lạo quân đội Úc trước ngày Anzac và tôn vinh những đóng góp của Úc tại cuộc chiến đang diễn ra ở cả hai quốc gia này.    )