ෆොන්සේකා නව රාජකාරිය උද්ඝෝෂණ මැඩලීමද?

Apr 27, 2017, 06:36 PM

LISTEN: ෆොන්සේකා නව රාජකාරිය උද්ඝෝෂණ මැඩලීමද?, "ඒක අතීසාරයට අමුඩේ ගැසීමක්" උතුරේ හර්තාලය, දිවි සිනමාවෙන් බැස ගිය තරුව- විනෝද් ඛන්නා: සංගීත්, උපාලි සහ සුනෙත් සමඟ මම අරවින්ද තිසර රතුවිතාන.