Law and You (75) Neighbour dispute Part 2

Apr 28, 2017, 08:52 AM

Trees can cause many problems so planting a new tree is not just a matter of deciding where it will look best, you should probably think about how it will affect your neighbours.

  (Trồng một loại cây mới không chỉ là việc quý vị quyết định cây đó được trồng chỗ nào trong vườn cho đẹp nhất, mà còn phải nghĩ đến cây mình trồng khi lớn lên sẽ ảnh hưởng nhà hàng xóm như thế nào.)