457 VISAS OCCUPATIONS- RTB

May 23, 2017, 01:48 AM

Medical institutes as well as some of the country's largest companies are warning of a top level "brain drain" as a result - and have met with immigration officials to plead their case.

 

  (Các viện nghiên cứu y khoa cũng như một số công ty lớn nhất của Úc đang cảnh báo tình trang chảy máu chất xám lên đến mức báo động và họ đã chủ động găp gỡ các nhân viên di trú để tranh luận về việc này.  )