Government urged again to adopt 1997 Stolen Children

May 24, 2017, 09:44 AM

Malcolm Turnbull and Bill Shorten say it's worth considering financial compensation for members of the Stolen Generations. (Hai ông Malcolm Turnbull và Bill Shorten tuyên bố việc bồi thường tài chánh cho thành viên của các thế hệ bị cưỡng đoạt, là điều đáng được xem xét. )