Settlement Guide: Elder abuse in the family

Jun 07, 2017, 10:36 AM

We might not hear about elder abuse very often but the government believes up to ten per cent of older Australians suffer abuse every year. (Chúng ta có thể ít nghe nói đến nạn lạm dụng người lớn tuổi, nhưng chính phủ tin rằng có đến 10 phần trăm người Úc lớn tuổi bị lạm dụng mỗi năm.)