Second Generations (99): Entrepreneur, Keynote Speaker and Magician Vinh Giang

Jun 15, 2017, 03:11 AM

Sinh ra và lá»›n lên tại Adelaide, Ä‘ang học đại học chuyên ngành kế toán và luật thÆ°Æ¡ng mại, đến giữa năm học thứ tÆ°, chỉ còn 6 tháng ...(2013 South Australian Entrepreneur of the year and magician Vinh Giang has been building businesses from a very young age. Over the years, he has discovered many common threads between his two passions: business and magic.  )